BOLR

واردات محصولات دارای مشابه داخلی ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است

واردات محصولات دارای مشابه داخلی ناشی از فرهنگ اقتصاد …

واردات محصولات دارای مشابه داخلی ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است … و برنامه‌های این معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان بیان …


الزامات مدیریت واردات درکشور – مجله اقتصادی

ﺑﺨﺶ واردات ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی و اﻓـﺰاﯾﺶ … داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ اﻗﺘـﺼﺎد. ﻣ. ﺘﮑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤـﺼﻮﻟﯽ در …. ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳـﺖ و ﺑـﺮﻋﮑﺲ ﮐـﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دارای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ …. ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ …. ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫـﺎی …… ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻋﻬﺪه.


تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان …

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﮔﺬار اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﻣﺪل اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎن. ﻫﺎی … ﺗﻮرم، واردات و ﻧﺮخ ارز را در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ … و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد …. ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷـﯽ ….. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮرم، ﺣﺠﻢ ﭘﻮل، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﺮان …. دارای روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ.


پایگاه خبری ، تحلیلی زمان گیلان

Wednesday 9 October 2019. واردات محصولات دارای مشابه داخلی ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است. رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه …


ﻛﺸﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻮﻻت 1396 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ا

در ﺗﻤﺎم ﺟﺪاول درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ از ارﻗﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﻲ در ﺳﺮﺟﻤﻊ و اﺟﺰا ﻧﺎﺷﻲ از …. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ. ﻧﻔﺘﻲ. 6/4. درﺻﺪي در ﺳﺎل. 1396. ﺑﺎ رﺷﺪ. 3/3. درﺻﺪي در ﺳﺎل. 1395. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ در …… واﺣﺪ درﺻـﺪ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ از …. ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺑــﺮق وارد ﺷــﺪ ﻛــﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ رﻗــﻢ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳــﺎل ….. ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از واردات و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي.


اقتصاد چین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. … قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. … گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، نفت و پتروشیمی، … میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای …


اصل مقاله – پژوهش‌نامه انتقادی – پژوهشگاه علوم انسانی

وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی، اصلاح قوانین. مالیاتی، مبارزه … محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی از یک طرفو الزامات الحاق. سازمان جهانی …. وارداتی پرداخته است که بند ۱ این ماده متضمن این اصل است که مالیات های داخلی ….. ۱۳۸۳، شرکت های داخلی که کالای وارداتی مشابه محصول آنها به صورت دامپ شده.


مقایسه تاثیر استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی …

است. که در این بین استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات از اهمیت ویژه ای … استراتژی ایجاد صنایع جایگزین واردات معمولا در کشورهایی که دارای بازار وسیع وارداتی هستند مورد ….. واردات را محدود می کند تا افزایش توان تولید داخلی کالای مشابه خارجی را بنا نهد. … از این منظر اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و آسیب های ناشی از اقتصاد.


متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و …

به‌منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا …


اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

مشکلات ناشی از اقتصاد تک‌محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، … که درآن بردار متغیرهای کلان، A بردار قیود و بردار متغیرتصادفی است که بین آنها …. اثر شوک مثبت قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها در همه … تقویت نرخ واقعی ارز علاوه برکاهش توان رقابتی تولیدات داخلی نسبت به کالاهای مشابه …


مدیران ریسک صنعت نفت فقط 30 درصد کالاهای استاندارد …

فرهنگ و هنر … به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بازوی کارشناسی مجلس چالش‌ها و موانع … از واردات برخی تجهیزات دارای مشابه داخلی از خارج کشور لازم است کمیته ماده (۱) … از جمله چالشهای ناشی از تحریمها در صنعت نفت و گاز کشور میتوان به … متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی نماید.


بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران

صادرات غیر نفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که در آن در مورد تنوع …. (2006) به «بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات محصولات … قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی، میزان صادرات افزایش یابد. … واحد در نرخ ارز واقعی، ناشی از شکست ساختاری نبوده و این متغیر دارای ریشه واحد بوده …


بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با … – اقتصاد …

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران می‌باشد و همواره نوسانات قیمت … نتایج نشان می‌دهد که متغیر‌های واردات کالاهای سرمایه‌ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای … توسعه اقتصادی کشور، کافی است به سهم آن در تولید ناخالص داخلی توجه شود که … و محصولات تولیدی (اعم از کالاو خدمات) نیز آزادنه به بازارهای مختلف وارد می‌شود.


تجارت خارجی هقذهِ – امور اقتصاد كلان

کشورمان دارای زیرساخت های مناسب و معقول و منابع طبیعی فراوانی است که می … B سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی … کالاهای پایه نفتی، کالاهای پتروشیمی و محصولات خام معدنی از کل صادرات کشور بوده است. در …. ناخالص داخلی، تعداد مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی، رتبه شاخص سهولت کسب و …


اولتیماتوم شورای قضایی استان مرکزی به شوتی‌ها

واردات محصولات دارای مشابه داخلی ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است … مشکل اصلی قاچاق کالای خودرو‌های سبک اختلال در امور اقتصادی و جان و مال مردم …


فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

ناشی از این است که ما تکیه‌مان را به نفت از بعد از دوره‌ی جنگ و پایان جنگ تا … که هر کالائی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از …. امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پُرجمعیت و دارای هدفهای بلند، بسیار مهم است؛ … اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع میکند از جلوگیری از واردات، این …


تجارت با عراق | اطلاعات کاربردی عراق | گروه خدمات بازرگانی …

عراق دارای چهار منطقه آزاد تجاری در بصره، نینوا، الانبار، و سلیمانیه است. برحسب قانون سازمان مناطق آزاد، کالاهای وارداتی به این مناطق یا کالاهای صادراتی از آن … که به داخل منطقه گمرکی وارد شود، همچنین سرمایه، سود و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در … به عراق بوده اما اخیر صادرات این محصول به عراق به دلیل تقویت تولید داخلی عراق در بخش …


قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی … – مرکز پژوهشها

دولت موظف است از سال 1374 لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به ….. محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت …. مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات‌و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات


خـارجی‌ها چگـونه از کــالای داخــلی حمایت می‌کنند؟ – کیهان

اقتصاد فرانسه با اتخاذ راهبردهایی در حمایت از تولید داخلی و ضد جهانی شدن، امروز … بدون نفت به غول نفتی جهان بدل گشته است؛ مهم‌ترین این راهبرد‌ها عبارت است از: … بر حمایت از محصولات ساخت کشورشان ناشی از اجرای سیاست‌های درست دولت این …. این زمینه فرهنگی باعث شد دولت سیاست کاهش واردات از کشورهای دیگر را …


ایران و روسیه: روابط اقتصادی کشورها را به یکدیگر نزدیک‌تر …

این دو کشور در ارزیابی از نظم جهانی معاصر دیدگاه مشابه دارند. روسیه و ایران با اعمال هر نوع فشار بر امور داخلی و سیاست خارجی مخالف هستند. … ارتباطات، اکولوژی، علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ – در بر می‌گیرد. … ایران کشوری دارای اقتصاد باز است. … وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت ، عاملی است که توجه به …


جایگزینی واردات؛ واکنش آنی روسیه به بحران اقتصادی ناشی …

سیاست گذاری‌های روسیه در حمایت از تولید داخلی: … را متاثر از دو فاکتور تقویت روبل و کیفیت نه چندان بالای محصولات مشابه روسی می‌دانند. … وضعیت در حوزه تولید تجهیزات استخراج نفت به مراتب وخیم‌تر است. … بر این باور هستند که برنامه جایگزینی واردات در حال حاضر دارای موفقیت‌های کمی بوده است، نه کیفی.


اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای …

رشد اقتصادی … را به صورت اریب (تورش دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می شود. … دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است. …. وجود بازار وسیع داخلی، که قبلاً تحت پوشش کالاهای مشابه وارداتی قرار داشت؛.


مجلس برای حمایت از کالای ایرانی دست به کار شد/ متن طرح ۱۷ …

… دارای مشابه داخلی یا کالاهای غیرضروری ایجاد کرده است؛ از جمله ماده ۳ این طرح … اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور واردات کالاهای … شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، …. مسئولیت ناشی از محصول (product liability) توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.


اصل مقاله – تحقیقات اقتصاد کشاورزی

خام داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش پذیر است و این متغیر تاثیر به سزایی در … است که با افزایش سطح رفاه، تامین اجتماعی و توسعه ی فرهنگی میزان مصرف این … امروزه مشکلات زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه چوب از یک طرف و کمبود مواد …. در ادبیات اقتصادی تابع تقاضای واردات محصولات کشاورزی تماما به شکل لگاریتمی.


Untitled – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع … مصرف، از نظر اقتصادی، دارای اهمیت به سزایی است که … تاریخ را رواج فرهنگ پر مصرفی، تجمل گرایی و اشرافی گری …. هوشمندی نظامهای تصمیم گیری نباشد، شکافی که بین بنیه کشور برای واردات محصولات نوظهور و بی دوام خارجی محسوب.


نقش رسانه ها در تقویت زمینه های فرهنگی مصرف کالای ایرانی

بخش از این اقدامات است که نقش محوری در تحقق آرمان اعلانی مقام معظم رهبری در آغاز سال … ۲)برای اینکه خود باوری در استفاده از کالای و محصولات ایرانی تبدیل به فرهنگ … فسادهای ساختاری، محدودساختن واردات به اقلام ضروری، کمیاب، فاقد مشابه داخلی و فاقد … و بالاخص کالاهای دارای مشابه ایرانی با کیفیت، تضعیف روحیه مصرف گرایی، …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر