BOLR

نظارت بر قدرت؛ سلیقه یا الزام؟!

نظارت بر قدرت؛ سلیقه یا الزام؟! – متوسطه دوم – blogfa

مستی بر چهار نوع است: مستی شراب، مستی خواب، مستی جوانی، مستی حکمرانی، مولا علی علیه السلام.


میرحسین موسوی – متوسطه دوم

نظارت بر قدرت؛ سلیقه یا الزام؟! شنبه ششم مهر ۱۳۹۸ ساعت 22:5 توسط … چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۸ ساعت 10:46 توسط بهمن طالبی | نظرات. فتنه، «تقلب» بود نه …


ﻧﻈﺎرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎم ﺣﻘ

ﻗﺪرت. ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻧﻈﺎرت را واﻛﺎوي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ . . 2. ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎرت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺷﺎﺧﺼﻪ. ﻫﺎي آن. ﻧﻈﺎرت ﺳﻴﺎﺳﻲ از ….. اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻼن ﺳﻴﺎﺳﻲِ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻴﻘﻪ. اي و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ….. ﺣﺘﻲ ﭼﻴﺰي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح.


نظارت و کنترل اجتماعی – پرتال جامع علوم انسانی

البته این اعمال و رفتار، به جهت تفاوت انسانها حداقل از نظر سلیقه، رنگ، نژاد، محیط پرورش و … شناسی کجروی نوشته اند: «کنترل را توان اعمال قدرت، هدایت یا بازداشتن دیگران تعریف کرده اند. ….. در سال 1314 کشف حجاب زنان مسلمان ایران الزامی گردید.


نظام نظارت و ارزیابی مؤثر، ویژگی ها و الزامات – ویستا

از جمله این اصطلاحات کنترل، نظارت، ارزیابی(۵)، بازرسی(۶)، ارزشیابی(۷) و پایش می باشد. مقوله ارزیابی در … اختیار(۱۰): قدرت یا حق دستور دهی، اقدام و تصمیم گیری است. ….. بی شک با نظر سلیقه ای نمی توان به یک سیستم کارآمد نظارتی دست یافت.


شوراهای اسلامی، نهادی ناظر یا نیازمند نظارت – ایران آنلاین

شوراهای اسلامی، نهادی ناظر یا نیازمند نظارت : گروه حقوقی « ایران» در … چرا که اگر شوراها قدرت واقعی خود را پیدا نکنند مدیریت یکپارچه برای اداره شهر … به طور الزامی تخلف و جرم نیست بلکه اغلب اختلاف‌های بین دستگاه‌ها است. … مشخص می‌شود که بیشتر اختلاف سلیقه است اما یک سری از موارد هم تخلف است و …


مدیریت پاسخگویی – مدنی

الزامات. بین المللی و نیروهای جهانی آنان را وادار به اعمال روش. ها و شیوه هایی می کند که. رد. عمل مغایر ….. ابزاری است در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمو. می. (2. تضمینی است …… نظارت مردمی هستند و برخورد سلیقه. ای با آنها در …


طراحی یا نظارت آزمون نظام مهندسی برق – برق نیوز

بعد از تفکیک آزمون مربوط به صلاحیت‌های طراحی و نظارت تاسیسات برقی … در مورد مرز بين طراحي و نظارت قايل شده و به سليقه و نظر طراحان پي برد.


نظام نظارت و ارزيابي مؤثر، ويژگي ها و الزامات – پورتال ایمن

نظام نظارت و ارزيابي مؤثر، ويژگي ها و الزامات. … اختيار(10): قدرت يا حق دستور دهي، اقدام و تصميم گيري است. به عبارت ديگر قدرت و نفوذي که ناشي از دانش، تخصص و …


ﻗﺪرت زداﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ – نشریات دانشگاه علامه

و. ﻧﻬﺎدﻫﺎي. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﺳﻠﯿﻘﻪ. و. راي. ﺧﻮد. از. ﻗﺪرت. اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﺎﯾﺪ،. اﯾﻦ. ﻗﺪرت. را. ﻗﺪرت. ﺷﺨﺼﯽ …. ﻧﻈﺎرت. ﻣﺮدم. ﺑﺮ. ﺣﺎﮐﻤﺎن،. داﻣﻨﻪ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. رﺳﺎﻧﻪ. ﺑﺮ. ﺷﺨﺼﯿﺖ. زداﯾﯽ. از. ﻗﺪرت. ﻧﺸﺎن. داده. ﺷﺪه …. اﻟﺰام. دﯾﮕﺮي. ﺑﺮاي. ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ. ﺷﺪن. آن. در. ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. و. ﺷﺨﺼﯿﺖ. زداﯾﯽ. از. ﻗﺪرت. ﺳﯿﺎﺳﯽ.


بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی …

بررسی تطبیقی نظارت قضايی بر منابع درآمد شهرداری در ايران و انگلس ….. طور سلیقه. ای بلکه از. طريق فرايند. تصمیم. سازی عقاليی صادر شوند. حاکمیت … جلوگیری از اعمال خودسرانه قدرت بدانیم نظارت قضايی ابزار موثر آن محسوب می …… باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقص رأی يا لغو اثر تصمیم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف.


امکان‌سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قضات با الگو از …

ﭘﺬﯾﺮي ﻧﻈﺎرت. و. ﮐﻨﺘﺮل. اﯾﻦ. ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻔﯽ آن. ﺑﻪ. ﻧﺤﻮي. ﮐﻪ. در. ﮥوﻫﻠ. ﻧﺨﺴﺖ، اﻟﺰاﻣﺎت … ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ارادة ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ر … ﻫﺎي اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ.


بر نظارت در نهاد مردم هاي سازمان ظرفيت از استفاده … – توسعه …

خدمات مناسب دولتی و نظارت بر اقدامات بخش دولتی و شفاف. سازی این. اقدامات را … قدرت است. مشارکت مدیریت با. سازمان. های. غیر دولتی. در برنامه. ریزی، تصمیم. سازی و … تواند الزام به. فعالیت ….. برخوردار نیست باید قانون حاکم شود تا تغییر آن سلیقه.


مسئله پاسخ گویی مسئولان نظام اسلامی به نهادهای قانونی و مردم

البته باید توجه داشت که پاسخگویی بدون وجود سیستم های نظارت و کنترل امری مشکل است … اسلام به نظارت بر قدرت سیاسی و پاسخ گویی زمام داران و مدیران در برابر نهادهای ….. است دولت و مسئولان نظام، الزامی به ارائه اطلاعات به مطبوعات و نشریه ها ندارند و در … به تصویب رسیده و برخورداری های سلیقه ای افراد، در عمل راه تحقق این نظارت های …


آشنایی با کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. … آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با … که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به … با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به …


ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اداري – سازمان بازرسی

ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟـﺐ آن. ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از اﯾﻦ ….. ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒـﺮي ﺟﻨﺒـﻪ ﻣـﺸﺎرﮐﺘﯽ داﺷـﺘﻪ و ﻗـﺪرت و اﺧﺘﯿـﺎر. ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ … ﺑﻮدن ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت؛. ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت اﻏﻠـﺐ ﺳـﻠﯿﻘﻪ اي، ….. ﻧﻈﺎرت. ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺳﺖ . ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﯽ،. ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ. اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ….. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮورﺗﻬﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت،. ﻣ …


وظیفه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تکلیف و وظیفه به یک معنا نمی‌باشد و از سوی دیگر پیروی یا الزام موضوع ارزیابی … این وظیفه در اصل وظیفهٔ اطاعت یا سرسپردگی به یک «قدرت سیاسی» است.


آزادى مخالفان سياسى درحكومت على (ع)

محدوده ي قدرت و توان خود و با استفاده از امكاناتي كه خداوند مسخّر او ساخته و نيز با …. ديگر؛ يعني سليقه اي نبودن خطوط قرمز؛ يعني نبود فرد و اراده ي فوق قانون؛ يعني … بدون وظيفه)؛ يعني عدم انتظار اطاعت بي قيد و شرط؛ يعني حق نظارت مردم بر قدرت؛ يعني ….. جلوگيري از ايجاد كبر و نخوت و الزام آنان به كرنش و فروتني در برابر مردم است.


ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت – ایران‌ تلنگر Nudge

از طرفی انجمن‌ها با همکاری هم و برای تقویت قدرت سیاسی به ایجاد «اتحاد»[۳] روی … این الزام، در فرایند ارزیابی، چه مزایا و معایبی را به همراه آورده بود؟ …. سیستم‌های فناوری اطلاعات، علاوه بر اینکه با حذف سلیقه و عامل انسانی و ثبت دقیق، …


افروغ: قدرت سیاسی منشأ فسادهای اقتصادی و فرهنگی است …

یک جامعه شناس گفت: قدرت سیاسی منشأ فسادهای اقتصادی و فرهنگی است چون تمرکز بر … «هیئت عالی نظارت مجمع» اگر بدون امر رهبری هم نظارت می‌کرد، مشکلی نداشت … طرح الزام دولت به پیگیری نقش آمریکا در بیوتروریسم را ارائه میکنیم ….. این جامعه شناس و استاد دانشگاه سپس گفت: از رابطه قدرت و ثروت در قبل از …


آخرین مصوبات | مصوبه مربوط به حدود صلاحیت دارندگان مدرک …

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل … عمران نظارت … تاسیسات برقی, ۱ـ مهندسی یا کارشناسی برق قدرت …… سلام با توجه به گرایش ارشدتون و مصوبات جدید نباید مشکلی داشته باشید ولی ازونجا که ممکنه سلیقه ای عمل …… در مقطع کارشناسی بغیر از یک واحد تمام دروس الزامی هم ارزی را پاس کرده ام.


پاسخ نایب رئیس هیأت‌مدیره تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت: …

بموجب اساسنامه هیأت نظارت اگر هیأت نظارت با بروز تخلف یا اشکال یا ایرادی … و یکی از اعضاء یا رئیس آن نمی تواند بر اساس برداشت و سلیقه خود و یا با توجه …. الزام کارفرمایان یا افرادی که بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به … ج) توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از …


فلسفه تعیین دالر 4200 تومانی چه بود؟

گام و الزام بعدی این است كه آسیب زنندگان. ب ه این مقوله … همچن ان با قدرت فعالیت داش ته باش ند به. جایی نمی رسیم. ….. دگرگوني در سلیقه،. تفاوت درآمدها، …… آثار و بقایای. قدرت طلبی اعتراض كردند )برای مثال، نظارت.


ولایت فقیه و انتقاد

اجتماع و سیاست ولایت فقیه نظارت بر عملکرد ولی فقیه … در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است. بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. … روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر