BOLR

نظارت بر قدرت، برای جلوگیری از فساد حاکمان

عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه امير المؤمنين علي علیه السلام …

ازآنجاکه بهترين درمان، در جلوگيري از فساد، اقدامات پيشگيرانه براي برون رفت از اين مشکل مي … و استفاده غير قانوني از اختيارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالي، فساد مالي. ….. انضباط اداري و ايجاد تشکيلاتي براي نظارت عملکرد کارگزاران …. اميرالمؤمنين عليه السلام، مردم را و حاکم را داراي حق معرفي مي کند.


دکتر محسن اسماعیلی » نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی

چگونگی کنترل «قدرت سیاسی» و جلوگیری از فساد حاکمان از مهم‌ترین … سازوکارهایی برای اعمال نظارت همگانی، توانسته‌اند به مهار قدرت دست یابند.


(PDF) مردم ناظر و حاکمان فاسد – درباره فساد دولتی | Ata …

فساد حاکمان و ضرورت نظارت مردم عطا هودشتیان پرسش آغازین ما چنین است : چگونه … چگونه میتوان با فساد حاکمان مقابله کرد تا قدرت سیاسی بگونه ای سالم ، نه در جهت … دیدگاه مدرن : چندگانگی قدرت برای جلوگیری از فساد نظریه مدرن قدرت سیاسی …


ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺭ

ﺣﺎﻛﻢ، ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ، ﻓﺴــﺎﺩ ﺩﺭ … ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺴــﺎﺩ ﺣﺎﻛﻢ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ….. ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ، ﺣﻔﻆ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ، ﺳﺪ … ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ. 1.


فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه شناختی

12 برخی پژوهشگران امروزی فساد اداری را «سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع …. بیشتر مأموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر ….. جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش های نظارت و …


قدرت (فقه سیاسی) – ویکی فقه

نظارت در گونه‌های قرائت نظام سیاسی … خواهند بود در فرایند نظارت تأسیسی، حاکم و اصحاب قدرت را از فساد، انحراف … نااهل در این سِمَت جلوگیری کرده، تصدّی مناسب ‌ترین فرد جهت حاکمیت سیاسی در …


راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

هدف اصلی این مقاله تبیین و تحدید قدرت و نهایتا مهار آن از نگاه سعدی در دو بخش … با چه روشهایی سعی کرده تا از گسترش استبداد وفساد حاکمان مطلق العنان جلوگیری کرده … و فساد حاکمان عرضه کرده و به خصوص راهکار های علمی و عملی مفیدی برای نظارت و …


فساد در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

… عمل زیادی برای فعالیت اقتصادی دارند و از نظارت بر عملکرد آن‌ها را جلوگیری می‌شود. … مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد در نظر گرفته شده‌است و … این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، … به گفته مهرداد البرز در نظام ایران اینطور نیست که راس هرم قدرت نیز شخصاً آلوده …


سلامت و راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتی – مجله …

ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ. ﻣﻨﺠﺮ. ﮔﺮدد . ﻓﺴﺎد ﻫﻢ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ. ﺑﻪ …. اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت اداری آﻧﻬﺎ. را ﮐﺎﻫﺶ. دﻫﺪ و. ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک. ﺑﻪ. ﻧﻈﺎرت. ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﭙﺮدازد و.


ﻧﻈﺎرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎم ﺣﻘ

ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺪرت از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪي و ﺑﺤﺚ … ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و. ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻣﻲ … در ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ، اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻧﻈﺎرت، از ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و.


نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشۀ حضرت امام خمینی

برخورداری از قدرت سیاسی به طور طبیعی آدمی را به فساد و تباهی و ….. رفتار و عملکرد حاکم، لذا برای جلوگیری از خطاهای احتمالی حاکم نظارت بیرونی …


نظارت بر حكومت و ساز وكارهاي آن در اسلام – محمد فلاح سلوكلايي

ﻛﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. (» … ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎر ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ….. ﮕﺮ از آﺛﺎر ﻧﻈﺎرت، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻓﺴﺎد اداري و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺳﺖ.


مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر …

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان … قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. … است كه بنحو كفايي برآحاد جامعه ، واجب گرديده است و مبناي پيشگيري و پذيرش … عمومي و نظارت همگاني، بمنظور حسن اجراي موازين شرعي وجلوگيري از شيوع فساد در …


مهار قدرت

البته برخورد بافساد پدید آمده نیز ضرورت دارد; ولی پیشگیری بر درمان مقدم است . 3 . … با وجود عصمت میل قدرت به فساد به صفر می رسد; ولی تنها گروهی محدود به این مرحله از …. از دیدگاه اسلام، حاکمان و شهروندان همه در معرض نظارت و کنترل دقیق الاهی اند .


یادداشت‌هایی با موضوع مبارزه با فساد – تالار گفت‌وگوی …

بنظر میرسد اصحاب و مافیاهای قدرت حداقل در ظاهر به برچیده شدن فساد راضی هستند، اما … در زمان امام علی (ع) علاوه بر بازرسی و نظارت علنی و مخفی، وقتی مردم از نهاد‌های … قوه قضاییه و آزادی بیان اهمیت بیشتری در پیشگیری و جلوگیری از فساد دارند. …. لازم است، گفت: متاسفانه مبارزه با فساد و کنترل فساد را عمدتا از حاکمیت می خواهیم و …


Full Text – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد

حاکم شدن فرهنگ قدرت طلبی، برتری جویی، زیاده طلبی و مال اندوزی ما بوده اند .2.


عنوان مقاله: چکیده:

شناسايي عوامل موثر بر پيشگيري از تمايل بر وقوع. …. ترس از به خطر افتادن موقعیت و مسند زور و قدرت حاکمان خاطي و ناصالح )قرآن کريم،. غافر )26 …. نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرائم و قوانین فساد، گروه هاي غیر رسمي، شفافیت،.


مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت حکومت از منظر امام علی – …

بدست می‌آید، مهار قدرت و جلوگیری از … و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، …


فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آن | کانون سردفتران و دفتریاران

قدمت فساد اداری که به اندازه دیرینگی مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد …. فساد با نفی حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، راه توسعه …. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. …. 14 مردانی، بیوک، سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه …


ارتقاء سلامت اداری و مبارزه بافساد

جلوگیری از نوسازی اجتماعی و ایجاد ناامنی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، می باشد … رؤسای سازمانها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه ….. اعتماد به حکمرانی خوب ، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود.


اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد – Transparency …

قدرت ها و دستورالعمل های نهادهای ضد فساد اداری را …… شورای عالی حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد که حامیت سیاسی و نظارت از إصالحات در بخش … در سال ۲۰۱۵، افغانستان قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم را مطابق به پیشنهادات …


قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت در مبارزه با فساد مالی …

اینگونه قوانین در عوض پیش بینی راه های جلوگیری از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع … قانون مجازات اسلامی : این قانون عام و کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طی …


تلخیص کتاب بررسی مبانی فقهی و حقوقی پیشگیری از …

سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می سازد. حک. ای. ت ….. کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادالنه درآمدها. ➢ … قوی درونی، در مقابل قانون و پلیس که نظارت کننده های بیرونی هستند عمل می کند.


استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تشکری می نمائیم. ….. هماهنگی و نظارت از تطبیق این استراتیژی مبنی بر اعمال پالیسی گنجانیده شده ….. اینها تدابیر مهم برای کاهش تقلب انتخاباتی و جلوگیری از رسیدن به قدرت از طریق فساد می باشد.


فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن

امروزه فساد مالی صاحبان مقام و قدرت درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، به چالش … در این امر تقویت نموده و اصول حاکمیت قانون ، مدیریت صحیح امور عمومی و اموال … کافی بودن آن ها برای جلوگیری از فساد مالی و مبارزه با آن اطمینان حاصل کند. … فساد مالی، در راستای تحقق پیش گیری وضعی از جرم مذکور تقویت نظارت رسمی است .


ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد اداري

ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و … از ﻗﺪرت و ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻗـﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠـﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان …… ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ.


نظارت همگانی؛ بهترین مسیر برای مبارزه با فساد و رانت …

… شهر مشهد گفت: نظارت همگانی بهترین مسیر برای مبارزه با فساد و رانت است و خطاب آن، بیشتر از مردم و جامعه، به حاکمان و دست اندرکاران قدرت می‌باشد.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر