BOLR

ضرایب مالیاتی عملکرد درآمد شرکت های آسانسور (اداره دارایی)

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات – سازمان امور مالیاتی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم · آیین نامه تبصره 3 ماده … ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 · ضرایب تشخیص …


ضرایب مالیاتی سال ۹۶ تعیین شد + سند | خبرگزاری فارس

ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 96 حوزه تهران مشخص شد. … های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب … مورد نظر با تشخیص اداره امور مالیاتی ذیربط، به جای قریب مالیاتی مندرج در جدول قابل اعمال می باشد. …. دریافت یک استاندارد جهانی توسط ” به پرداخت ملت ” · شرکت تله …


ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، …. ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧ …. ﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ …… ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ … ﺷﺮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠ …


باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل(مواد93 …

تبصره : درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت …. ماده ۹۸ : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و … با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را … شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به …


ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل 1384 ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﺣﻮزه ﺗﻬ

ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل. 1384. – …. ﮔﺮدد، اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از درآﻣـﺪ،. ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ….. ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دوﻟﺘـﻲ اﻳـﺮان ﺧﺮﻳـﺪاري و آرد. ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ….. آﺳﺎﻧﺴﻮر. و. ﭘﻠـﻪ. ﺑﺮﻗﻲ. ، ﭼﺮخ ﺧﻴﺎﻃﻲ. ، ﻣﺎﺷـﻴﻨﻬﺎي دﺳـﺘﺒﺎف ﺧـﺎﻧﮕﻲ و ﻟـﻮازم ﻳـﺪﻛﻲ آﻧﻬـﺎ ، ﭼﺮاﻏﻬـﺎي ﺗـﻮري. ، ﺑـﺎدي ، ….. ﻓﺮوش وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣـﺴﺘﻌﻤﻞ و اﻧـﻮاع. داراﻳﻲ ﻫﺎي …


صفر تا صد مقررات مالیاتی برای شرکت‌ها | مالیات و تامین …

برابر مقررات مالیاتی تمام شرکت‌های ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات هستند. در صورت عدم … این اسناد پس از تنظیم به اداره امور دارایی تسلیم می‌شود. … مالیات این شرکت‌ها به نرخ ده درصد از کل درآمد مشمول مالیات است.


مالیات بر درآمد مشاغل – قانون مالیات های مستقیم | امین محاسبان صبا

تبصره : درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) و همچنین درآمدهای ناشی از … صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: … نظر از جامعه حسابداران رسمی ‌تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. …. 2 در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ‌مربوط از ارائة دفاتر و یا …


قانون مالیات های مستقیم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵۸ ( فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی (ماده ۱۵۲ الی ۱۵۴ … حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، ….. ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق ….. وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی …


بخشنامه: 30/5/469/6215 – سازمان امور مالیاتی

*کسر و پرداخت مالیات تکلیفی … 3/12/66 مجلس شورای اسلامی اجرا میگردد , از طرفی طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مذکور و تبصره های یک و چهار ذیل آن …


ماده 108 قانون ماليات مستقيم – مالیات بر درآمد

در تبصره (۲) عبارت «امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود. ….. آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع …


قانون مالیاتهای مستقیم – شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از …… سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را …. و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع …… اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه …


دریافت مقاله

به سهم نسبی مالیات بر شرکت ها در درآمد مالیاتی، بافت اقتصادی و نوع … گرچه دست سازی حساب ها و کم پرداختن مالیات ها در شرکت های حقوقی رایج است، ولی … اداره امور مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی به وسیله شرکت ها تکمیل و به اداره امور … در این زمینه هر ساله دفترچه ای تحت عنوان “ضرایب مالیاتی برای برآورد ماليات على الرأس در.


درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی، شرکت‌های …

تبصره – درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی …. ۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و … ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. … شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد …


مالیات علی‌الراس چیست؟ – ایبِنا

مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و … مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات مودی از … این ضرائب به صورت سالانه به ادارات مالیاتی اعلام می شود.


مشاوره امور مالیاتی – اتاق بازرگانی

براي … ما جداگانه در حين ترخيص هزينه هاي اين شرکت بازرگاني را داده ايم. 1398/06/13 … ماليات بر درآمد کدام روش با ضريب کمتري قابل پيش بيني خواهد بود. 1398/04/ … 39439, برگشت مبلغ ارزش افزوده صادرات توسط اداره دارايي چه معني داره ؟ ما از طرف …


فصل چهارم مالیات بردرآمد مشاغل – نگرش هوشمند ایرانیان

2در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر …. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال …


موردکاوی در مقررات و مسائل مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

ضرائب مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی )بند ب ماده 107 ق.م.م(…………………….. ….. )درآمد از دیدگاه علم مالیه عبارت است از ارزش پولی کاالها و خدمات و دارایی های ثابت. که به وسیله … شرکت در اداره ثبت شرکت ها، ثبت یک مؤسسه خیریه در وزارت کشور. …. خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال.


مالیات تکلیفی

حساب اداره مالیاتی واریز نماید. طبیعی است چنین … تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد یا عملکرد چیست؟ منظور از …. شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری. 4 ….. وی را براساس ضرایب ماده 131 قانون مالیات های مستقیم محاسبه نمایید. ….. اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نماید.


ضرايب تشخيص درآمد مشمول

ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1382 – حوزه تهران … سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي عالي مالياتي … الف: ادارات امور مالياتي با عنايت به مقررات تبصره 2 اصلاحي ماده 97 قانون موصوف، هرگاه …… بهره برداري از شبكه توزيع و خدمات به مشتركين(شركتهاي توزيع برق) …… طراحي و مونتاژ (نصب) آسانسور و پله برقي.


سایه‌روشن‌های قوانین کسب و کار در بازخوانی وضعیت تولید در …

تبصره – درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی …. ۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و … ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. … شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد …


MaliCenter|کارآموزی ها – مالی سنتر

حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب …. سهام الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در … ماده 27– اداره امورمالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، اداره امورمالیاتی است که آخرین …… با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را …


پيش از برنامه سوم | سازمان خصوصی سازی

شركت سهامی كارخانجات خانه‌سازی ایران.


ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند : 1-كليه …

حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب …. به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد . …. كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و ….. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به …


ماليات بردرآمد – میزان مالیات

درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. … تبصره 9– وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاه هايي که تمام يا … اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصهي مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي …. که وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايند احداث و …


Blog posts from حسابداری – حساب آموزان

از سال ۱۳۹۴ اداره کل ثبت شرکتها تشریفات ثبت نام و اخذ و پلمپ دفاتر قانونی را از ….. همینطور گزارش های مربوط به درآمد، سود و زیان و محاسبه مالیات توسط وزارت دارایی، در دوره های ….. اولین شرط آن است که شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ … در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس = قرینه مالیاتی * ضریب مالیاتی.


شورای مالیاتی – سازمان نظام مهندسی

گروه های تخصصی …… خدمات مهندسی . راهنمای ثبت گزارشات مرحله ای . مقالات . چک لیست . فرم ها،مدارک و راهنماها . گزارش عملکرد اعضاء . فهرست ارجاعات نظارت …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر