BOLR

جغرافیای مصر از منظر هویّت و فرهنگ اسلامی(1)

جغرافیای مصر از منظر هویّت و فرهنگ اسلامی(1) – ShiAfrica

خلاصه در این نوشتار، مصر در چارچوب هویت اسلامی، فرهنگ اسلامی، اشتراکات … مصر را می‌توان از نظر موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در آسیای جنوب …


جغرافیای مصر از منظر هویّت و فرهنگ اسلامی(2) – ShiAfrica

قومیت و زبان. در مصر مانند هر کشور دیگری گروه‌ها و اقوام مختلفی زندگی می‌کنند. مهم‌ترین اقوام ساکن در این کشور به ترتیب اهمیت عبارتند از: اعراب، قبطی‌ها و نوبین‌ها.


دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی

mail: … کشور برخوردار از مرزهای سرزمینی، میراث سیاسی و هویت فرهنگی ویژه … سال ها در کشورهای اسلامی به ویژه مصر، از طریق تدریس در جامع الأزهر. و انتشار … ۱۳۸۲: ۹) بر فرهنگ مصر باستان و معاصر، و چگونگی تأثیر پذیری آن از مصر است.


چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر – پژوهش حقوق …

1 مردم متمدنی که در اطراف نیل روی زمین کار می کردند،. مجبور بودند … ثابت دیگر نیز به جغرافیای سیاسی و “موقعیت استراتژیک مصر ” مربوط می شود . پل زمینی دو …. “متغیر فرهنگ “، مجرای فهم جامعه و اوضاع جاری مصر از دیدگاه اسلام گرایان است . آنان ضمن ….. هویت کرد . بخشی از هویت مصریان در تضاد با اسرائیل و در همبستگی عربی و.


ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮ – پژوهش حقوق عمومی

223 .(. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺰي ﻳـﺎ …. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ،”. ﻣﺠﺮاي. ﻓﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اوﺿﺎع ﺟﺎري ﻣﺼﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم. ﮔﺮاﻳﺎن اﺳﺖ . آﻧﺎن ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺤﻪ ….. ﺑﺨـﺸﻲ از ﻫﻮﻳـﺖ ﻣـﺼﺮﻳﺎن در ﺗـﻀﺎد ﺑـﺎ اﺳـﺮاﺋﻴﻞ و در ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻋﺮﺑـﻲ و. ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ …


تاریخ و فرهنگ تمدن

هندی و مصری.


بنیادهای جغرافیایی فرهنگ ایرانی – فصلنامه مطالعات راهبردی

محیط را بر فرهنگ اجتماعات انسانی مورد بررسی قرار دهد و از این منظر به واکاوی. اثرگذاری محیط … افراد و گروه ها همواره با توسل به اجزاء و عناصر فرهنگی گوناگون, هویت … 1. موقعیت مطلق. موقعیت مطلق برحسب طول و عرض جغرافیایی سنجیده می شود و دارای شناسه (درجه …. همسایگی با سه تمدن کهن جهان (میانرودان، مصر و هند)، موقعیت گذرگاهی در.


اﻳﺮان و اﺳﻼم؛ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻴﺮاث اﺳﻼﻣﻲ

اﻳﺮان و اﺳﻼم؛ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻴﺮاث اﺳﻼﻣﻲ . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮي ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ . ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠـﻲِ آن، …. ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ. رﺳﺪ ﻣﻴـﺮاث. « ﻓﺮﻫﻨـﮓ. اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن. «، ». ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ. و ». ﻣ«. ﺪرﻧﻴﺘﻪ. » ﺑﺎ درﺟﻪ. ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، ﺳـﻪ … ﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺴـﺎﺧﺖ . اﻣﺎ، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ دﻳﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻓ ….. ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎم، ﻋﺮاق، ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﺮب. زﺑﺎن ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ.


هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا …

3).


مصر و ویژگی های فرهنگی – دینی

کشور مصر، از ابعاد مختلف ویژگی هایی دارد که آن را، در میان کشورهای اسلامی منحصر به فرد … فرهنگی – دینی و نیز از نظر مرکز جهانی علوم اسلامی است. 1. جمعیت مصر، قابل توجه و بیش از … ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلتیک مصر، با توجه به کانال سوئز و تنگه جبل الطارق و قرار … مصر، از متمدن ترین ملل و با فرهنگ ترین کشورها است.


تحلیلِ سازه‌انگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

ایران و مصر به‌عنوان دو کشور محوری جهان اسلام در دو نقطه حساس و استراتژیک قرارگرفته‌اند. … فرهنگ این دو کشور عاملی تأثیرگذار و برجسته‌بوده و هست، اما روندهای سیاسی همواره به … به نظر ونت سازه‌‌انگاری یک تئوری ساختاری از سیستم بین‌الملل است که: 1. … برای مثال برای شناخت هویت ایران و مصر، توجه به روابط ویژه با کشورهای …


تحلیل نقش و کارکرد مکان‌های نمادین شهرها در تحولات سیاسی …

مکان به‌عنوان بخشی از فضای جغرافیایی: در فرهنگ لغت جغرافیایی …. در شهرهای دوره اسلامی، میدان اهمیتی ویژه می‌یابد و از این دوره با نقش و عملکردهایی …


متن کامل (PDF) – پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

یک قالب ادراکی خاص و با عطف نظر به تجارب متنوع سیاسی) به بهینه ترین شیوه زیست … شکاف های فرهنگی و منازعات ایدئولوژیک در… 1. Culturalization of Social Life …. فرهنگ های بومی، مذهبی و قومی و از همه مهم تر هویت فرهنگی اسلام دارد. …. متأثر از موقعیت جغرافیایی خود در مناطقی نظیر خاورمیانه، شبه قاره هند، ایران، ترکیه و.


آفریقا – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشورهایی همچون غنا، کنیا، کامرون و مصر، دیگر کشورهای آفریقائی هستند که … فرهنگ آفریقا توسط یک نظام کاملاً یکپارچه از ارزش‌های اجتماعی مشخص می‌شود، از طریق … به خاطر دلایل فرهنگی تا علل جغرافیایی یا نژادی هویت آفریقایی پیدا کردند. … اسلام با فتح شمال آفریقا بین سال‌های ۶۴۰و ۷۱۰میلادی توسط مسلمانان وارد این قاره شد، که …


عوامل بيداري اسلامي – گلستان

استعمار و استثماري بود که غرب در اين منطقه مهم جغرافيايي و فکري . … به مصر و تغيير معادله بين استعمار غرب با جهان اسلام بيداري اسلامي شکل گرفت. … 1. انقلاب اسلامي، در مقام رويکرد نفي غرب و فرهنگ غربي. انقلاب اسلامي با ظهور شعور …. و جوامع و ملتهاي مسلمان، عبارت از احياي هويت اسلامي، بازگشت به اسلام، بيداري مسلمانان و …


ﻣﺼﺮ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺗﺤﻮﻻت و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب )رو ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻫ – پژوهشنامه …

1. داﻧﺸﯿﺎر. ﻋﻠﻮم. ﺳﯿﺎﺳﯽ … ﻣﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،. اﺷﺘﺮاﮐﺎت. دﯾﻨﯽ،. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. اﻧﻘﻼﺑﯽ. و ﻫﻤﺮاﻫﯽ. اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن … رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﺪاري اﺳـﻼﻣﯽ در ﻣـﺼﺮ …. ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر … اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ ﺻـﺪور ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻧﻘـﻼب.


کوی (محله) در شهرهای ایرانی سده‌های نخستین اسلامی

محله‌ها بر پایة هر کدام از عوامل فوق، شهرت و اعتبار می‌یابند و از همین منظر هویت محله‌ای پیدا می‌کنند. … در منابع تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی1 واژة کوی و گاه در کنار آن صورت عربی آن محله …… چنانکه مقدسی دربارۀ شهرهای مصر توضیح می‌‌دهد: «مدینه‌های مصر بسیار نیستند زیرا که …. تهران: جهاد دانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


جهانی شدن و هویت ایرانی

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي. –. ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ و ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي آن در راﺳﺘﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ. Downloaded …. 1. ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﭼﻪ. ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ. (. Roosens … در ﻣﺼﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. (. ﺷﻮﻟﺖ، ….. ﺟﺪﻳﺪ اﺳﻼم ﻛﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ژرﻓﻲ در ﻓﻜﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد ….. اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻜﺜﺮ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ،.


بررسی تطبیقی سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

الگوی سیاست گذاری فرهنگی، ترکیه، مصر، کشورهای اسالمی، بررسی تطبیقی. …. جدول)1(: مناظر و مؤلفه های بررسی تطبیقی نظام سیاست گذاری فرهنگی کشورها )چهارچوب ….. عامه، لهجه ها و همچنین وضعیت سیاسي، تاریخي، اقتصادي، دیني، قومي و پراکندگي جغرافیایي … تعریف ملی از فرهنگ در مصر را می توان به هویت دینی مرتبط دانست.


رزومه – مرجان بدیعی ازنداهی

69. … “نقش حس مکانی در هویت بومی مطالعه موردی دانشجویان یاسوجی دانشگاه های تهران. …. “روابط ایران و مصر درسایه تحولات اخیرمصر:تعامل یا تعارض.


بازشناسی هویت جغرافیایی و تاریخی رود فرات (با تأکید بر …

بازشناسی هویت جغرافیایی و تاریخی رود فرات (با تأکید بر واقعه‌ عاشورا ) ….. توجه به آبادانی حواشی فرات، چه در دوره‌ پیش از اسلام و چه پس از آن، همواره در نظر امرا قرار داشت‌. …. 1. حلّه. این شهر میان کوفه و بغداد در حاشیه فرات ساخته شد‌. حلّه با تشدید لام به حلّه بنیمزید یا حلّه …. برخی از رودها در فرهنگ اسلامی، از رودهای مقدس به شمار میآیند.


بیانات مقام معظم رهبری در خصوص خط و زبان فارسی

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ و توسعه خط و زبان فارسی …. نمی دانم از هند و پاکستان و مصر و ترکیه خبردارید، یا نه. …. بنابراین، ما می توانیم آن محتوای عرفانی و آن فرهنگ اسلامی را که شکل لطیف و زیبای خودش را ….. رهبر معظم انقلاب اسلامی از زبان فارسی به‌عنوان یکی از ارکان هویت ملی مردم ایران نام بردند و …


ریچارد فرای و روایت پیوستگی فرهنگ ایرانی – IranNamag

[1] به عبارت دیگر، فرهنگ همۀ سازمایه‌های مادى و معنوی زندگی اجتماعی، شامل ارزش‌ها، ایده‌ها …. به باور او، این نظر که تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام را دیواری از دورۀ اسلامی آن … به گفتۀ مجتهدی، ایـن نوع پیوستگی در فرهنگ‌های مصر، یونان و عربستان نبوده و … اهمیت است، زیرا ایرانیان هویت ملی خود را به‌رغم پراکندگی جغرافیایی و حاکمیت …


مصر از اسلام تا مبارك – انسان شناسی و فرهنگ

مصر از اسلام تا مبارك. شنبه, 29 آبان 1395. محسن حجاریان · تاریخ و پیش از تاریخ تاریخ فرهنگی و اجتماعی عرب صفحه اصلی 1 …. بعد از صالح ایوب پسرش تورانشاه که از نظر فکری و دماغی ثبات چندانی نداشت و با … وی كوشش كرد تا هویت مصر به مصری ها بازگرداند. … او است كه با نقشه دولسپس برنامه کندن کانال سوئز را عملی ساخت.


ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ – فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

1. ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. 2ﺳﯿﺮوس ﻣﻮﺳﻮي ،*1دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪ. اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 1. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ….. ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳــﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳــﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﻬﺮ …. ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. ….. ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻦ، ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ، ﻣﺼﺮ، ﻫﻨﺪ و.


۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | …

باورهای ما ایرانی‌ها درباره هویت خودمان چه قدر مبنای واقعی دارند؟ تصویر ما از … به نقشه تنوع ژنتیکی در ایران نگاه کنید. خب شاید …. در عین حال ایرانی‌ها هم در شکل دادن به فرهنگ اسلامی و عربی نقش قابل توجهی بازی کرده‌اند. خوارزمی، … به این ترتیب آنچه ما به عنوان نژاد می‌شناسیم نه از نظر تاریخی و نه از نظر علمی معنای ثابت و روشنی ندارد.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر