BOLR

تقلب های گسترده و سیستماتیک در ولایات های جنوبی و جنوب شرق به نفع غنی

روزنامه شرق (1393/06/30): رحیمی، سخنگوی «عبدالله … – …

… وگو با «شرق»: تقلب گسترده «کرزای» به نفع «غنی» قابل چشم پوشی نیست … کشمکش های شش ماهه انتخاباتی در همسایه شرقی رفته رفته آثار مخرب خود را بر …


فرق نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی در چیست؟ – الی گشت

اگر فکر می کنید که فرق نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی تنها به فصل ها محدود می … در ادامه همراه ما باشید تا تفاوت های جغرافیایی، فصلی، جمعیتی و چند … استوا که شمال و جنوب را جدا و نصف‌النهار مبدأ که شرق و غرب زمین را جدا می کند.


پیدایش قبایل افغان (پشتون) در خراسان (افغانستان)

با توجه به ناهم خوانی های تاریخی در زمینه تکامل اجتماعی درموجودیت نظام …. بررسی های حوادث خراسان می رسانند که مهاجرت های گسترده ترپشتون ها ازدامنه های کوه سلیمان مقارن به … به قول بابرتاقرن شانزدهم طوایف افغان درمناطق جنوب شرق مستولی …. آن ازمردمان غیرافغان بودند وشامل ولایات ذیل بودند: قندهار، هرات، فراه، غزنی، …


از الف تا یا 1389

از آنجاییکه این اداره سعی می نماید تا معلومات موثق، دقیق و به موقع را در نسخه های این …… انکشاف ملي یک پالن اساسی انکشافی بوده که هدف آن رشد اقتصادی به نفع طبقه نادار، کمک و حمایت از نهاد …… رهبری و قوماندانی تیم های بازسازی والیتی در سمت جنوب و شرق افغانستان …… آراء سال 1388 به سبب تقلب گسترده، از شهرت خودش باز ماند.


۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | …

در ایدئولوژی نژاد برتر، آریایی‌ها، که روزگاری هم به ایران مهاجرت کرده بودند، سرآمد دیگر …. تعدادی از جنوبی کپی های آفریقا به اروپا مهاجرت کردند و چند میلیون سال بعد اجداد آریایی ها … ژن های هندو اروپین بیشتر در شرق ایران ( بیشترین در جنوب شرق یعنی ….. معاصر دارای ادبیات شفاهی(شعر و نثر)بسیار غنی و پرباری بوده اند و هستند.


ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت … از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به عهده سرمفتش ….. اغلب منابع مالی امریکا بشمول مساعدت های بشری و پروژه های سریع به نفع افغان …. داد که “افغانستان امروز از همان میزان ناامنی در ساحات جنوبی و بعضی ساحات شرقی رجن می برد که.


اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ۲۰۱۶ – The Asia Foundation

ﺗﺼﻮرات ﻫﺎ در ﺑﺎره ی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻻﯾﺖ …. ﻣﺮﮐﺰ/ﻫﺰاره ﺟﺎت. ﻏﺮب. ﴍق. ﺷﺎﻤل ﻏﺮب. ﺟﻨﻮب ﻏﺮب. ﻣﺮﮐﺰ/ﮐﺎﺑﻞ. ﺟﻨﻮب ﴍق. ﺷﺎﻤل ﴍق …… ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـــﺪ ﮐـــﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺳـــﻨﮕﯿﻦ در ﮐﻨﺪز ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴـــﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒمتﺎم ﻧﺸـــﺪه زﯾﺮا ﺑﻌـــﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ …… ﺟﯿﻤـــﺰ راﯾـــﺰن، “اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾـــﮑﺎ ﻣﻌﺪن ﺑﺰرگ ﻣرنال ﻫﺎی ﻏﻨﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ منـــﻮد” …


افغانستان, جمعه ۱۲ عقرب ۱۳۹۶ page ۱۲۷۵ – رادیو آزادی

برخی باشنده‌گان هرات: افراط‌گرایی دینی در این ولایت افزایش یافته‌است …. قوقندی: حکم غنی در باره محدودیت بالای لاری های پاکستان به نفع سکتور خصوصی است …… وجود گسترده طالبان در منطقه زیرکوه، ولسوالی شیندند را به یکی از مناطق ناامن در ولایات ….. شورای وحدت اقوام زون جنوب شرق افغانستان می گوید، با آنکه این زون در طول …


بررسی بحران انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در …

در واقع از این جا تقلب در انتخابات افشا شد و این جرقۀ اول بود. … تقلب بسیار گسترده و مهندسی شده در تمام ولایات و به خصوص در ولایات ناآرام کشور و هم‌مرز با پاکستان است. … مثلاً در ۵ ایالات جنوبی که شرکت در دور اول، به دلیل شرایط نا امن ایجاد …. دقیقا تیم اشرف غنی می‌خواست که تضاد های قومی را تشدید نموده و خود را …


چکیده های مبسوط مقالات فارسی – پنجاهمین کنفرانس ریاضی …

داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ. راﺷﺪی … ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان ﺷﺮق …. ﻏﻼﻣﯽ. ﻣﺼﻄﻔﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ. ﻏﻨﯽ ﻓﺮد. آزاده. ﺷﯿﺮاز. ﻏﻮاﺻﯽ … داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب …. ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزی ﺗﯿﺨﻮﻧﻮف ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺴﻨﺒﺮگ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﺪوﺿﻊ …. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ.


ماهنامه بشریت شماره ۲۱۱ – کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و …… نقض سیستماتیک حقوق پایه ای زنان در نظام ولایت فقیه بدلیل نهادینه بودن در …. با وجود تلاش های گسترده برای ملغی کردن مجازات اعدام ،مردم کالیفرنیا به صورت …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر