BOLR

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۱۰)

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۱۰) – خرد، خود …

احمد شاملو تحلیلی از ربابه نون تکرار… از آیدا در آینه ۲۵ اسفندِ ۱۳۴۱ جنگلِ آینه‌ها به هم درشکست و رسولانی خسته بر گستره‌ی تاریک فرود آمدند که فریادِ دردِ.


تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۹) – دایرة المعارف …

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۹). احمد شاملو. تحلیلی. از. ربابه نون. تکرار… از. آیدا در آینه. (۲۵ اسفندِ ۱۳۴۱). جنگلِ آینه‌ها به هم درشکست. و. رسولانی خسته …


تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار … – دایرة المعارف …

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۱۱) (بخش آخر). احمد شاملو. تحلیلی. از. ربابه نون. تکرار… از. آیدا در آینه. (۲۵ اسفندِ ۱۳۴۱). جنگلِ آیینه فروریخت.


تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار»… – دایرة المعارف …

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۸). احمد شاملو. تحلیلی از ربابه نون. تکرار… از آیدا در آینه (۲۵ اسفندِ ۱۳۴۱). ۱ با دستانِ سوخته غبار از چهره‌ی خورشید سترده …


نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی تایپ شب

تکرار واژه «شب» (بیش از 400 بار) در شعر شاملو، این واژه را به عنوان یک آرکی‌تایپ به ما معرّفی می‌کند. این واژه به عنوان نمادی از آنیما، مفاهیمی دیگر چون تاریکی، اندوه، تنهایی، سکوت، وحشت، ناامیدی و … در این سال‌ها شاملو تحت تأثیر نیما و هدایت گونه‌ای رمانتیسم اجتماعی را در اشعارش رقم می‌زند. ….. سفر در مه (تأملی در شعر احمد شاملو).


نقد شعر احمد شاملو «1» | باغ آینه

تأملي زيباشناختي برفضاسازي دوشعر معاصر از احمد شاملو آنچه مي خوانيد، ‌تأملي … نكته اي كه در بند پاياني قابل تأمل به نظر مي رسد، تكرار واژه «جهان» است كه در آغاز ….. گفتيم که عليرغم اطلاق عنوان «انسان و تعهد اجتماعي » به شعر شاملو شعر او شعري … واقعيت اين است که عشق در آثار شاملو تحت تاثير همان ابر انساني است که شاملو، …


احمد شاملو – ویکی‌ادبیات

218×300.jpg ترجیح می‌دهم که شعر شیپور باشد نه لالایی. … شغل نظامی پدرش، دوران کودکی بی‌ثباتی را برای شاملو رقم زد. ابتدای … پاشایی; ۱۳.۱۰.۲ شبانه‌های شاملو برای غلام‌حسین ساعدی ….. خانهٔ شاملو در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت عنوان «بنیاد الف بامداد» فعالیت می‌کند.


نگاهي به اشعار و شخصيت احمد شاملو | خبرگزاری فارس

درباره‌ اشعار احمد شاملو شعر معاصر را كه‌ از نيما يوشيج‌ (افسانه، 1301) … در نثر موزون‌، نثر عاميانه‌ و نثر ژورناليستي‌، آثار او به‌ عنوان‌ نمونه‌ امروزي‌ نثر …. طرح‌ افكندن‌ نوعي‌ “مادر” گوركي‌ كه‌ بعدها نيز در ديگر اشعارش‌ تكرار مي‌شود. ….. بي‌معارض‌ مي‌گذرد / لبخنده‌ و اشك‌ را / مجال‌ تأملي‌ نيست‌ / خانه‌ها در معبر باد نااستوار، …


بررسی دو کتاب از یک مجموعه – آینه پژوهش

عنوان شــعری که زندگی ســت: زندگی، نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو …. منــزوی، خوانش شــعر »با چشــم ها«، مقالــۀ محمود معتقــدی، تأملی در. شــعر »از … بــا این روش هم از تکــرار بیهودۀ …. بخــش پنجــم کتــاب را هــم بــا آوردن ده تصنیــف تحــت عنــوان »گزیدۀ.


گزارش كامل نقدكتاب«اميرزاده ي كاشي ها» درشهر كتاب

اما كتاب «امير زاده ي كاشي ها » كه بررسي و تحليل اشعار “شاملو” تعلق دارد كه با توجه به نظريه … اما در بخش های کاربردی ده فصل را در نظر گرفته ام. …. اين مرثيه ها تضادهاي بنياديني دارند با آنچه در شعر فارسي تحت اين عنوان مرسوم بوده است. …. را كرده است به طور مثال در مورد بحثي به نام « ايجاد موسيقي به وسيله ي توالي اضافات و تكرار».


ﺗﺎﻣﻠﻲ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻣﻀﻤﻮن در ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ – دانشگاه تهران

ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺟﻤﻠﻪ؛. ﻧﻴﻤﺎ،. ﺷﺎﻣﻠﻮ،. اﺧﻮان و ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ. درﺑﺎره اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ. ،اﻧﺪ. ﻣﻲ. آورﻳﻢ و ….. ﺪه ﻛﻪ در. اﻳﻦ ﺷﻌﺮ دﻳﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮد. ،. در ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ وزن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺠﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر … در اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﻜﺮار. ﻣﺼﻮت. آ« ….. ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻌﺮ در ﺑﺤﺜﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻻﻟﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤﺎت،.


تأملي زيباشناختي برفضاسازي دوشعر معاصر از احمد … – شعر نو

تأملي زيباشناختي برفضاسازي دوشعر معاصر از احمد شاملو, نویسنده: بهرام … گي تازه ترين اثر خود با عنوان «امير زاده كاشي ها » نقدي بر اشعار”احمد شاملو” را به … بسامد دسته اول بسيار اندك است وتقريباً در همه موارد تحت تأثير دسته دوم قرار … در اشك غرقه شوم چيزي بگوي تكرار طلب امري استرحامي «چيزي بگوي» در اول …


ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺎﻏﻮﻁ

ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻌﺮ. … ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺎﻏﻮﻁ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﺁﻣﺪﺍﻥ. ﺷﻌﺮ ﺳﭙﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺜﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ … ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﺎﻏﻮﻁ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﺍژﺩﻱ ﻭ … (ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺎﺧﺔ ﺍﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺳﺎﺭﺗﺮ، ﻛﺎﻣﻮ ﻭ.


سال‌شمار احمد شاملو – The Official Website of Ahmad Shamlou

شعر مرد مجسمه {چاپ در هفته‌نامه‌ی سخن نو؛ شماره‌ی ۵؛ ۱۰ بهمن} … به علت همکاری در روز‌نامه‌ی آتشبار، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و آثاری چون ترجمه‌ی …. از شماره‌ی نخست کتاب هفته بخشی را با عنوان کتاب کوچه به گردآوری فرهنگ عامه … شعر تکرار، ۲۵ اسفند


احمد شاملو – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهرت اصلی شاملو به‌خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام …. آیدا و شاملو در فروردین ۱۳۴۳ ازدواج می‌کنند و شش ماه در ده شیرگاه (مازندران) اقامت …. نوشته‌های پژوهش‌گران فرهنگ مردم، تحت عنوان «کتاب کوچه» اختصاص داده بود.


ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ « » ﻫﺎي اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣ

ﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮان. ﻫﺎي ﺷﻌﺮي. و. اﻧﺪﻳﺸ. ﺔ. ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮوده. ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻠﻮ اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﻴﻮﻧ. ﺪي اﺳﺘﻮار، در ﺻـﻮرت و ﻣﺤﺘـﻮا. وﺟﻮد دارد ….. اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺘـﻲ ﺷـﻌﺮ و ادب اﻳـﻦ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ را ﻧﻴـﺰ ﺗﺤـﺖ.


رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو

رمانتیسم در شعر شاملو، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته. است، اما پژوهش … تغییرات دیگر قرن نوزدهم و بیستم اهمیتی کمتر از آن داشته و سخت تحـت تـأثیر آن. بوده است. … عنوان نیرویی خال و دگرگون. کننده در ….. گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می. کن. «د. … ده اسـت مـرا بـه شـهر. سپیده … با تأملی بر سروده. های معاصر به …


شاملو – حاشا،حاشاکه هرگزازمرگ هراسیده باشم

شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو (که بعدها شعر نیمایی هم نامیده شد) روی آورد، …. در این سال با انتشار مجموعه اشعار هوای تازه خود را به عنوان شاعری برجسته تثبیت می‌کند. … آیدا و شاملو در فروردین ۱۳۴۳ ازدواج می‌کنند و در ده شیرگاه (مازندران) اقامت ….. مقدس حمل می‌کند، کلمات او را تکرار می کنیم «هزارچشمه‌ی خورشید می‌جوشد از یقین.


مقاله بررسی اسطوره در اشعار فروغ و شاملو

،۱۳۷۴، سفر در مه، تأملی در شعر احمد شاملو، چاپ اول، تهران، انتشارات زمستان. …. دیداری و ادبیات و بیان دو مبحث بسیار مهم و البته جدید تحت عنوان اسطوره زدایی و اسطوره … به طریقی خاص در اساطیر تکرار می شوند همان فراگرد کلی است یعنی فراگرد امر مطلق است. … (۱۰). در پایان می‌توان گفت با توجه به تعاریف و نظریاتی که در باب اسطوره …


اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر

جنبه آوایی واژه، به تنهایی خود دو نقش مهم در شعر دارد: آواهای واژه علاوه بر تقویت … شعر که از طریق واج‌آرایی، جناس و دیگر زیباییهای موسیقایی حاصل از تکرار … ساختاری واژه به عنوان مهمترین عامل مؤثر در گزینش واژگان شعر می‌پردازد. … خود آن را حس می‌کند و علاقه دارد دیگران را نیز به وسیلة آن تحت تأثیر قرار دهد. ….. از درون نهفت خلوت ده.


تاملی روان شناختی بر زندگی وآثار احمد شاملو | Azad Moradian

تاملی روان شناختی بر زندگی وآثار احمد شاملو ٦ آگوست ١٣٧٩ “تنها تو آن جا … و حکومت اسلامی ( تکرار دیگر گونه تاریخ ) ، جنگ ایران و عراق ، سرکوب آزادی ها … شعرهای ” بیست وسه ” و ” قطعنامه ” حاصل دورانی هستند که از شور توده ها آکنده است. … در این سال هاس که شاملو به عنوان یک شاعر مطرح، سرآمد دیگران می شود، وا شعا …


شعر کارگری، دستاوردِ انقلاب مشروطه/ شعرهایی با رنجِ مضاعف …

پیش از مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه‌ی … دانلود سریال مانکن … اما همزمان با بلند شدن زمزمه‌ی مشروطه؛ چهره‌ی فرهنگى ایران هم تحت تاثیر عوامل متعدد … محمد مهدی‌پور و محمد خاکپور در مقاله‌ای مفصل با نام «تاملی در محتوا و مبانی …. کم‌کم شعر کارگری به عنوان شاخه‌ای از شعر مدرن فارسی که نمونه‌اش را در …


فروغ فرخ‌زاد؛ شاعر عاطفه و شکست

فروغ فرخ‌زاد، شاعری عاطفی و نخستین زنی است که از عواطف زنانة خود در شعر فارسی … او توانسته است احوال، عواطف و سرنوشت خود را به عنوان یک زن، با سرگذشت همة زنان … با نگاهی به سیرِ عاطفه در شعر فارسی از گذشته تاکنون و تأملی در حوادث و احوال …. معشوقِ شعر عاشقانة شاملو، سراپا زن است و معشوق شعر عاشقانة فرخ‌زاد، سرتاسر مرد.


تأملی در زندگی و شعر نیما یوشیج – ویستا

نیما، خواندن و نوشتن را در یوش نزد ملای ده آموخت و در این راه بارها متحمل آزارها و اذیت های استاد شد. … ۵از جمله مقالات او در این مجله سلسله مقالاتی با عنوان ارزش احساسات در زندگانی هنرپیشگان …. تحت تأثیر افسانه به نیما روی آوردند.۱۱سبك ، زبان و فضای شعر هر شاعر از كیفیت …. خوانش تفسیری شعر «سرود ابراهیم در آتش» اثر احمد شاملو …


نشست دیدار و گفتگو با استاد تقی پور نامداریان با حضور …

کتاب تأملی در مورد شعر احمد شاملو که بعدها سفر در مه نام گرفت، یادگار تکلیفی است که آقای دکتر شیفی به من دادند. …. در این شعر نیز تکرار «ش» ها تداعی کنندۀ بارش باران است. …. دکتر مشرّف: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی مقاله ای تحت عنوان … هر هفته در پژوهشگاه، ده ها کارگاه حافظ خوانی و اقتصاد و فلسفه و …


ketab farsi

ﺷﺎﻋﺮﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﻓﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻌﺮي ﺷـﺎﻣﻠﻮ ﺷـﺮح و ﺗﻔـﺴﻴﺮ. ﺷﻮد . ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ …… ﻣﺸﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺷﻌﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « در ﻋ. ﻬﺪ.


دکتر خلیل پروینی – انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

کبری 15/2/1389.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر