BOLR

اين نهيليسم كيست كه عالم همه ديوانه ي اوست ؟!

ایـن حـــــــــــــسین کـیست کـه عالــــــم همـــه دیوانــــه ی اوســـت …

یکی از زیباترین این اشعار را محتشم کاشانی نام‌ آورترین شاعر مدیحه‌ سرای شیعه سروده: این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست // این چه شمعیست که …


این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست/ ویدئو – Pars Today

تصاویر اختصاصی گروه اعزامی معاونت برون مرزی صدا و سیما از کربلای معلی: ماه محرم فرارسید و بار دیگر شیفتگان حضرت اباعبدالله الحسین، سید …


فریدریش نیچه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نیچه چند مورد به زنانی مثل لو سالومه و کازیما واگنر ابراز عشق کرده بود اما همه این موارد …. متن کتاب مشخص می‌شود که نیچه زیر عبارت «اگر واقعاً دیوانه نباشد» خط کشیده‌است!] … «جهان‌های موازی» مشاهده می‌شود؛ لذا زمانی که از تجربه‌های عالم معنا در عالم ناسوت سخن ….. خود چنین گفت زرتشت مطرح می‌سازد که یکی از مفاهیم بنیادین فلسفهٔ اوست.


SHAMS شمس – سخن شمس SHAMS Lifes Showing 1-20 of 20

«سخن شمس»، آئينه شخصيت پيچيده دوزيستي، درونگر، و خودگراي اوست. … حتي، زماني كه شمس را، بر اين خوي خودگرايي او، متذكر مي‌سازند، و از وي مي‌خواهند كه ….. فرمود اي ابله از آنكه حق را در آيينه ي آب و گل مي بيني . … و شمس الدين بر وي آشکار کرد که اگر از غرض شهواني عاري باشي همه عالم مظهر جمال … مولانا را ديوانه و شمس را جادو خواندند.


تفاوت جهان نگري هنرمند سنتي و مدرن | خبرگزاری فارس

واژه ي مدرن همانطور كه از آن بر مي آيد؛ به معناي جديد و تازه است. … جالب اين است كه هنرشناسان وقتي مي خواهند از آثار هنري كاملاً هنري … هنري كه در برابر هنر برآورده از عالم جديد رنگ باخت و در غوغاي برخاسته از … لذت و الم به معني چيزي است كه مطبوع سوژه يا ناخوشايند اوست. …. آيا نمي بينيد كه همه جا را ظلمت فرا گرفته است؟


عرفان حافظ

. وي ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺨﻨﺮاﻧﻲ د. اﺷﺘﻪ اﺳﺖ .) 10 …. ﺷﻮد،. ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻣﻌﺮوﻓﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ. ﻫﺎ از اوﺳﺖ . و ا ﻧّﻲ و اَنْ ﻛُﻨْﺖ اﺑ ﻦَ اد م ﺻﻮر ةً … ﻲ ﻛﻪ از. ﺷﺎرﺣﻴﻦ ﻓﺼﻮص اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﻴﻲ. اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻲ. اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪن و در …. اول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻴﺴﺖ،.


دریافت مقاله

آن همه جوان نیست که این بی پروایی او را برازنده باشد، اما … عالم وجود تجلی کرد و این سر وجود انسان است که می تواند … خلافت در ظهور» یعنی این اوست که ظهور یافته در صورت ….. ابسورد دیوار انتهایی بن بست نیهیلیسم است. …. که جز این حاصل دیوانه لايعقل نیست ….. ناضرة الى ربها ناظرة۴۴ در وصف کیست؟ …. لامپ رو ی له : ي ي : .


Untitled – جشنواره نقد کتاب

ﻛﻪ ﻇـﺎﻫﺮﺍً ﻣﺘﻨﺒ ـﻲ ﺩﻋـﻮﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺩﺭﺑـﺎﺭ– ﺗﻨﻮﺭ ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﺍﻭ ﮔﺮﻡﺗﺮ ﺷﺪ. ….. ﺍﻭﺳﺖ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ‌ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷـﻴﻮﺓ ﻧﮕـﺎﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ. ّ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ … ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ، ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻧﻴﻤﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﭽـﻪ ﻣﻘﺼـﻮﺩ ﻫﺴـﺖ ﺑـﻪ‌ …… ﻛﻪ ﺩﻝ ﻧﺎﺯﻙ ﺍﻭ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﺖ …… ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ: ﺑﺎﺯ ﺍﺭ ﭼﻪ ﮔﺎﻩﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺪ ﻛﻼﻫﻲ/ ﺑﺮﺩﻭﺧﺘﻪ‌ﺍﻡ ﺩ …


ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺘﺎ – متافیزیک

ﻱ. ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ﻧﺸ. ﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺭﺥ. /۱۹. /۱۲. ۱۳۷۴ ….. زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واژه. ﻫﺎي آن ﺗﻨﻬﺎ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺼﻮ. ﺻﯽ و ﺑﯽ. واﺳﻄﮥ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ واژه …. ﺷﮏ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﻞ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺠﻪ رﺳﯿﺪ در اﯾﻨﮑﻪ. ﺷﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ،. اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏ. ﻣﯽ …… اﻧﺴﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ، ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ … اﻓﻼﻃﻮن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﺎﻟﻢ ﻣ ﺜﻞ.


quot&جزوه درس تفسیر موضوعی قرآن – دانشکده ادبیات و …

راهنمای من کیست؟ …. وَهُوَ الَّذ ي خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ ف ی فَلَکٍ … و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است. ….. دهیم و همه مخلوقات عالم هم هم با ما تا قیامت این را ادامه دهند و در قیامت جواب همه را در هم ضرب …… آسمــــان بـار امانـــت نتـوانسـت کشیـــد قرعـه کـار بـه نـام مـن دیوانــــه زدنــد …… در نهایت به نیهیلیسم و پوچ.


فصلنامه فرهنگی هرنی – iwan

یک مورد این است که شدیداً به عالَم خیال، نظر داشت و. عقل را هم کمی …… فلسفه نبوی مستلزم یکی بودن ملک عقل و ملک وحی می باشد و همه اصول عقاید. 16فارابی متوجه این …


من فکر می کنم | ادب و هنر – امین مروتی – blogfa

این که خوشبختی، همه ی خوشبختی نه تکه ای از آن، یا داشتن تمام آن شاخه های سبز است … حتی دانشمند هم باید تخیلی قوی داشته باشد که از عالم موجود و جهان تجربه شده، قدمی ….. در واقع این معشوق است که واژه های شاعر را در کنار هم می نشاند و مولف حقیقی اوست: …… شكل خداپرستي، شاه پرستي بوده و چه بسا شاهانی که داعيه ي خدايي هم داشته اند.


تقـــــــریر

این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست؟ ….. سه گانه ي حقيقت (پيش درامد) … نهیلیسم نیچه نقطه ی اوج و نهایی فلسفه و تفسیر مادی و عقلانی جهان است که گریبان …


(PDF) هبوط مغربی – عطا الله بیگدلی | Hadi Faraji – …

در عالم همه چيز ذيل اسم و تجلي و ارادة باري تعالي است ، اما آيا تمام مظهريتها مرضي خداوند …… کيست؟ کجا است؟ احکامش چيست؟حکماي يوناني که در دوره شعري يونان زندگي …… نقصان در پارساي ي يا عشق ، در شخصِ در حال مرگ لزوما با ترسي عظيم توأم است و …… اوست که شک ميکند و اوست که درمييابد و اوست که فهم ميکند؛ اين آغاز تجدد بود .


ﯽ ﺎﺳﯿ ﺸﻪ ﺳ ﯾ ﻦ و دوﻟﺖ در اﻧﺪ ﯾد آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ي ﻫﺎ ﺸﻪﯾ ﺑﺮ آ

ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻏﺮب ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ….. ﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ. ي. ﻗﻠﻤـ. ﯽ. اوﺳﺖ. 31. ﺑﻪ. رﻏﻢ ا. ﯾ. ﻦ، در ﺳﺪه ﺑ. ﯿ. ﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎر. ﯾ. ﺦ و د. ﯾ. ﺪﮔﺎه ﺑﻮرﮐﻬﺎرﺗ. ﯽ …. اﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾ. ﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﮕﺮﯾـﺪ ﺑـﻪ: آراﻣـﺶ دوﺳـﺘﺪار،. آدم. دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺗﻔﺴﯿﺮي درﺑﺎرة ﻗﻄﻌﻪ …… اﯾﻦ ﮐﺘﻤﺎن ﺑﺎورﻫﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آداب و ﺳﻨﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﻪ، در ﻣﻮرد رﺳﻮﻣﯽ ﭼﻮن ﺗﻄ …


ملک‌الشعرای بهار – بیمه البرز

من به عشق که بسوزم شب و روز … کیست جز سایه ی من همدم من …. گر معطر شد غزالی عالم از کلکم چه عیب / نافه‌ی طبع مرا عطار عطرآمیز کرد … در همه این چکامه‌ها توانایی شاعر در سخنوری هویدا است. … این انسجام و استجکام، همراه با روانی کلام و معنی، از دیگر ویژگی‌های سخن غزالی در همه اقسام شعر اوست. …. با شرم توبه سجده ي حق را قضا كند.


استاد فردید – تجربۀ تفکر

اصلا چگونه میتوان چشم بر این همه زیبایی و هنر بست؟ … شاعر در مقام اجمال است و مقام تفصیل مقام رسوایی اوست. … ۶) عالم در آينۀ تفكر فلسفي، ترجمان: دكتر محمود عباديان، پرسش، 1377، ص 46. …. و این خون را آن کیست(۹) که از ما پاک تواند شست و آن چه جشنهای … (ترجمهء آرامش دوستدار در ص94 مقالهٔ «آدم دیوانه کیست؟


به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین – دوفصلنامه …

با همه تنوعی که در برداشت شاعران این دوره دربارهی وطن وجود دارد؛ باز »ایران«. چه در مفهوم …. اوست که در مواقعی حسّاس سروده و از این طریق با ملت خویش همدلی و همدردی کرده. است. …… او درمی یابد که رازهای هر دو عالم در نهادش جای گرفته و ارزش های. معنوی او ظاهر شده ….. پیوند ناگسستني و دوسویه ي متون فرهنگي و ادبي امري طبیعي است و هیچ متني.


ادب و هنر – فرهنگ در اینترنت

این صدا در کوه دل ها بانگ کیست …… او پرنده است که در روزی آفتابی، در جستجوی جفتش، لحظه های آبی را دیوانه وار تجربه می کند (پرنده فقط یک پرنده بود ).


نصرت رحمانی صدای انقراض یک نسل – برداشت بلند

انگار این جا همه هوایی شده اند! ….. بـرای ایـن. کــه بــه بالندگــی روح برســد؟ قطعــا نــه! شــجاعانه اعتــراف می کنــم، یگانــه محــرک … یک لحظه ي عبث زندگي ات را … صمیمــی شــما و عالــم مکاشــفات علمیتــان …. آن فقـط مـال آدم هـای دیوانـه اسـت عزیـز. مـن. …… حـاال دیگـر درد مـادر درد اوسـت کـه نمی خواهـد …… بــا دنیــاي نهیلیســم فرســنگ ها فاصلــه.


کتاب چنین گفت زرتشت

چنین گفت زرتشت ، کتابی برای همه و هیچ‌کس اثری فلسفی و شاعرانه از فریدریش … این اثر مهمترین اثر نیچه است که در آن نظریاتی چون، «ابرمرد» و …


هبوط مغربي.docx

در عالم همه چیز ذیل اسم و تجلی و ارادة باری تعالی است، اما آیا تمام مظهریتها مرضی خداوند است؟ …. دورانت هم به نام اوست: عصر ولتر) ولتر اولین کسی است که به صراحت مدعی شد که ….. اللَّهُ» آنها معتقد بودن که یک خدای خدایانی هست، خدای خدایان در یونان کیست؟ …… اما سروانتس نشن مي‌دهد كه اين سخنان ديگر خيالات و فرد مؤمن به اين خرافات ديوانه …


دانلود فايل – جامعه المصطفی العالمیه

قرآن هم اعالم کرده است که خلقت این عالم و جهان و … دعا بیش از هزار بار نام خدا و صفات و اسامی او بیان شده و او را با همه این نام ها صدا …… در فقره اي از دعاي عرفه ي امام حسین ، پیشواي آزادگان و تَجلّي …. انساني که تمام ظرفیت هاي وجودي او رشد یافته باشد، کیست؟ …. 2می رود و زودتر به اجابت می رسد، دعا برای برادر دینی در پشت سر اوست. این …


شعر و تبار ایذه

که نفس و قفس فقط در شعر کنار هم می نشینند و هم قافیه اند ….. گوشه*ای از طبیعت هزاران پیوند و ارتباط دارد که از همه*ي این پیوندهای گوناگون ذهنی، شاعر گاه … که لحن در نفس تأثیر بسزایی دارد و هر غرضی را با لحنی که خاص اوست، باید بیان کرد. …. «اول كس كه در عالم شعر گفت“ آدم ”بود و سبب آن بود كه «هابيل» مظلوم را ،«قابيل» مشئوم …


دريچه‌ای رو به حيات

نه. نه .. همه چيز روشن بود حتی گوشی من، مثل همین حالا .


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر